در ادامه بازدید اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه از مراکز و واحدهای استان : اعضای شورای نظارت و ارزیابی استان از واحدهای دهدشت -لنده و چرام بازدید نمودند . در ادامه بازدید اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه از مراکز و واحدهای استان : اعضای شورای نظارت و ارزیابی استان از واحدهای دهدشت -لنده و چرام بازدید نمودند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نوراستان  از واحدهای دهدشت ، چرام و لنده بازدید نمودند . مدیرنظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نوراستان گفت همانطور که در جلسه اخیرشورای اداری استان مطرح گردید ؛ اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان با حضور درواحدهای دهدشت ، لنده و چرام از نزدیک به بررسی مهمترین مسائل و مشکلات این واحدها پرداختند . دکتر سیروس شاکری گفت این بازدید با حضور کلیه اعضای شورای نظاارت و ارزیابی استان انجام واعضا ء از بخش های مختلف اداری مالی فرهنگی و آموزشی بازدید و به بررسی موارد و مشکلات بخشهای مختلف پرداختند . مدیر نظارت وارزیابی دانشگاه پیام نوراستان هدف از این بازدیدها را افزایش بهره وری و حل مسائل و مشکلات در  مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نوراستان دانست .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر